STIAHNI SI

 

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

Zápisný lístok a dotazník do 1. ročníka

Žiadosť o odloženie školskej dochádzky

(Žiadosť musí rodič odôvodniť a doložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odovzdať vedeniu školy!)

 Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatanej dane

 Potvrdenie o bezinfekčnosti

 Žiadosť o prijatie do ŠKD

 Žiadosť o odhlásenie z ŠKD

 Oznámenie o odhlásení žiaka zo školy a prestupe na inú školu

  Žiadosť o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy

  Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

  Žiadosť o povolenie vzdelávania v škole mimo územia SR

 Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

 

PREZENTÁCIE

Zaujímavosti Šurian