História

Koncepcia rozvoja školy

 Školský poriadok

Projekty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2017/2018

Plán práce školy 2018/2019

Školský vzdelávací program

Parlament

40. výročie otvorenia školy - prezentácia

Informácie o ZŠ

Rada školy

Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov (autoevalvácia školy)